Interface ProvidedKeyEntity

    • Method Detail

      • setKey

        void setKey​(String key)